Leif Wikøren Nilsen

Herrens bøn

Gjennom studie og tjeneste har jeg etter hvert brukt mange oversettelser. Noen har jeg et mer personlig forhold til. Her har jeg samlet noen av dem.

Konie-gresk (NA27):

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,  
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Latin (Vulgata):

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Amen.

Bokmål 1930:

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike;
skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i evighet.
Amen.

Bokmål 1978/85:

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

Bokmål 2011:

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt
og makten og æren i evighet.
Amen.

Nordsamisk «gammel»:

Áhčči min, don guhte leat almmis.
Basuhuvvos dunamma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhtu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibámet.
Ja atte midjiide min suttuideamet ándagassii
Nugo maiddái mii ándagassii addit min velggolaččaidasamet;
ja ale doalvvo min geahččalusa sisa,
muhto beasttemin bahás eret.
Dasgo du lea riika jafápmu ja gudni agálašvuhtii!
Amen.

Nordsamisk «ny»:

Áhččámet, don guhte leat almmis!
Basuhuvvos du namma.
Bohtos du riika.
Šaddos du dáhttu,
mo almmis nu maiddái eatnama alde.
Atte midjiide odne min beaivválaš láibbi.
Atte midjiide min suttuid ándagassii,
nugo mii ge ándagassii addit velggolaččaidasamet.
Ale ge doalvvo min geahččalussii,
muhto beastte min bahás eret.
Dasgo du lea riika ja fápmu ja gudni agálašvuhtii.
Amen.

Nynorsk 1985:

Fader vår, du som er i himmelen.
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld, som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra i all æve.
Amen

Nynorsk 2011:

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Engelsk:

Dette er vel en av de oversettelsene jeg aldri blir helt klok på... Ja, jeg har kunne denne utenatt for lenge siden, men hvilken engelsk versjon er egentlig den vanligste? Sånn i tilfelle jeg skulle bruke den i en mer internasjonal/økumenisk sammenheng?

Our Father in heaven,
hallowed be your name.
Your kingdom come,
your will be done,
on earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts,
as we also have forgiven our debtors.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.

Romani (Mathiassen: 1893)

Daddo voro, Diro asjarpre Homla,
Sjukkart og lakkjot, asjar Diros Nav
Ninno voro afva Diros Kjerresteddo og Homla Kjerro Diros
lakjoe Kjeripa pre Homla og helkoe Pu.
Dello voru pre Divussen manders divussanes Pannom. 
Asja kje lakpre vorus Grækkopa,
voro kji durigare asjarlakke ninno Vakkoe forandris Grækkopa
mot voro.
Vore kje afva undri lakk Bængars Kjeripa.
Men hilpra vornus Tjaaroanne fra helkoe miakke.
Thi dirosasjarhelkoe Homla og Pu,  
Surralohedt og lakjohedt, ninna helkoe saros Sea. 
Tsatjot asjardaava.
Amen

Her er en versjon jeg fikk via en venn (skånsk-romani):

Marro Dad
Dade marro andre bollapan upri Heijlegott aschar diro nav/lav.
Må diro kralipa ti ava.
Diro kammlepa ti ava, kai upri bollapan,
Ninna pre puan tele.
Dela du to mennde marro jibbnakko maro
Ta prossa du mennde forr saro marro dosch,
Kai menn prossa dola vavrengro dosch.
Kera tchi pre mennde paropan.
Rakka mennde fonn mijakkepa.
Soske kralipan aschar diro, ta sorralopan ta mischtepan.
Forr saro tchiro.
Amen.

Det finnes en del oversettelser til romani. På http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-rom-svensk.html fant jeg følgende tre:

Voro dad,
savo asjar an Develske Tèm.
Dado voro,
Diros ashar pre Homla,
Chukar ai latcho ashar Diros nav.
Ninna voro ava Diros Kheresteddo ai Homla,
Chera Diros latsho cheripen pre Homla ai helkoe Pu.
Dela voro pre o Dives manders divusanes maro.
Asha chi lak pre voro grekkopa, voro chi duriga ashar lake pre nino Vakoe for, lengro grekkopa te voro.
Voro chi te ava teli o lak Bengalo cheripen.
Hilpra voro chorona fann helkoe miak.
Thi Diros ashar o helkoe Homla ai Pu, 
Zor ai latshipen, ninna helkoe saros Sea.
Tchachot ashar dova.
Amen.

Voro dad,
savo ashar an o Develske Tèm.
Baro aj lashot ashar Diros nav,
Ava Diros tèm,
Chera pre o Pu Diros farnisa,
savo an Develske Tèm.
Dela voro divusa maro,
lee vorsnus chi te vur,
na hilpra voro fann dova.
O Tèm, aj sas latsho aj bunot ashar Diros an Sea.
Dowa tchachot honka/hin.
Amen.

Voro dad,
savo ashar an o Devèlske Tem.
Baro ai latsho diro nav hon,
te aves diro Tem,
te kheras diro lava pre o pu
savo andri o Devèlske Tem.
Dela voro an dives voro diveske maro,
lee voro chi te o Vur,
na hilpres voro fann o Beng.
Diros ashar o Tem ai Sor an Sea.
Tchachipen.
Amen.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..