Leif Wikøren Nilsen

Soknepresten om kyrkjeval

Bruk stemmeretten...

Det er val i kyrkja. Til sokneråd og bisperåd. Valet blir halde samstundes som det er val til kommunestyre og fylkesting. Demokrati og solidaritet er viktige verdiar både i kyrkja og i samfunn elles.

I dei kommande 4 åra er det blitt varsla ein kyrkjereform. Kyrkje og stat skal skiljast. Det er dei som blir valgt inn i råd og styre nå som skal få tillit og makt til å meine noko om dette - på vegne av alle. Vidare er det eit fantastisk arbeid som blir gjort ”på kvart eit nes” i det ganske land. Men det er ikkje sjølvsagt at dette vil vare ved. Trusopplæring, sjelesorg, møter i kvardag og i høgtider, gjennom hele livet. Ønskjer me at dette skal bestå på same nivå som i dag? Vil me styrkje det? Eller vil me vere kyrkje for dei få spesielt interesserte? Soknerådet, som du kan vere med å velje, blir sett til å vere med å styre og forvalte alt dette også.

Så eg vonar at du som har stemmerett i Bjerkreim, også vil nytte stemmeretten din. Me treng eit godt sokneråd med brei tillit – til alle dei oppgåver og spørsmål som ligg framover. Bruker du ikkje stemmeretten, kan du knapt klage etterpå... Godt val.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..