Leif Wikøren Nilsen

Hellige tre konger og ledestjerne

Matt 2, 1-12

Då Jesus var fødd i Betlehem i Judea, i kong Herodes' dagar, kom det nokre vismenn frå Austerland til Jerusalem og spurde: «Kvar er den jødekongen som no er fødd? Vi såg stjerna hans gå opp, og no er vi komne og vil hylla han.» Då kong Herodes fekk høyra det, vart han svært uroleg, og heile Jerusalem med han. Han kalla saman alle overprestane og dei skriftlærde i folket og spurde dei ut kvar Messias skulle bli fødd. «I Betlehem i Judea», svara dei, «for slik står det skrive hos profeten:

Du Betlehem i Juda land, 
blant fyrstane i Juda er du slett ikkje den ringaste.
For frå deg skal det koma ein fyrste, 
ein hyrding for mitt folk Israel.»

Då kalla Herodes vismennene til seg i løynd og spurde dei nøye ut om kva tid stjerna hadde synt seg. Så sende han dei til Betlehem og sa: «Gå og forhøyr dykk nøye om barnet. Og når de har funne det, så sei frå til meg, så eg òg kan koma og hylla det.» Då dei hadde høyrt kva kongen hadde å seia, tok dei i veg. Og sjå, stjerna som dei hadde sett koma opp, fór føre dei heilt til ho vart ståande over staden der barnet var. Då dei såg stjerna, vart dei umåteleg glade. Dei gjekk inn i huset og fann barnet hos mora, Maria. Og dei fall på kne og hylla det. Så opna dei skrina sine og bar fram gåver til barnet: gull, røykjelse og myrra. Men Gud varsla dei i ein draum at dei ikkje måtte fara attende til Herodes, og dei tok ein annan veg heim til landet sitt.

 

De fleste kjenner denne historien. Tre vise menn følger en stjerne og finner Jesus.

Noen lurer kanskje på hvorfor denne historien kommer nå, og ikke for eksempel i adventstiden - eller romjulen. På det tidlige 100-tallet, da man først begynte å markere denne dagen, samlet man alle barnefortellingene om Jesus på en og samme dag, nemlig i dag. Men i møte med en type vranglære, ble rekkefølgen viktig. Bibelfortellingen i dag begynner med å fortelle at Jesus ble døpt. Deretter dro vismennene først til Jerusalem og så til Betlehem. Fordi vismennene først kom en tid etter at Jesus ble født, hører derfor fortelling til i etterkant av selve julehøytiden.

Vismennene kom fra østen. Vi vet ikke helt hvor langt øst de kom fra, men et godt stykke må det ha vært. Det ordet som blir brukt om dem på grunnspråket er «magikere». Ikke «vise menn». I Babylon - dagens Irak - hersket den gang partere. Der fantes det også en prestekaste som kaltes «magere». Det var godt mulig at det var noen av disse som dro for å hylle den nye kongen. De gamle persiske prestene ventet på solens gjenfødsel. Det skulle skje som et lysbarn i en hule. I skriftene deres står det: «I den natt barnet blir født, viser det seg et tegn for verden: En stjerne faller ned fra himmelen.» I Babylon fantes det dessuten gamle forutsigelser om en stor konge som skulle komme i vest og bringe fred og glede til alle folkeslag. En av profetiene forbinder dette med et år da kongenes stjerne Jupiter og jødenes stjerne Saturn stod i stjernebildet som kalles Fiskene... vel..

Fra vår egen tids astronomiske beregninger vet vi at i år 7 f Kr kom det tre perioder, både i juni, september og desember, der Saturn og Jupiter kom så nær hverandre at det så ut som én og samme stjerne. Og det til og med i dette stjernebildet Fisken. Sett fra Bagdad, hvor parterne da hadde sin hovedstad, viste dette til det sydlige Syria, Israel og Betlehem.

Parternes vismenn, magikerne, forstod seg både på stjernetegn og gamle profetier. De la nå to og to sammen: Ut fra deres tro og viten betød synet på himmelen med stor sannsynlighet at en betydningsfull konge måtte være kommet til verden, hos jødene.

En vits forteller at dersom det hadde vært tre vise kvinner, og ikke menn, så hadde de spurt etter veien og ikke måttet kjøre omvei helt til Jerusalem. Men vismennene styrte jo ikke etter ett kart. Det var rimelig at de først lette etter den nye kongen i hovedstaden. Men det var en farlig omvei. For Herodes var en nervøs og stormannsgal konge i Israel. Han ville ikke vite noe om rivaler. Så da han fikk høre at vismennene lette etter den nyfødte jødenes konge, blir han ganske så urolig. Jødenes religiøse ledere var selv redde for en som truet deres religiøse posisjon. Derfor stilte de sin kunnskap om Messias og Betlehem til tjeneste for Herodes. Det er et forvarsel om det som skal skje omtrent 30 år senere. Da føles Jesus fortsatt som en trussel både for de politiske og de religiøse lederne.

På tross av Herodes frykt for rivaler, lar han vismennene gå. Og på ny leder stjernen dem. Denne gangen like til Betlehem og det lille barnet Jesus. Vi vet ikke hvor den lille familien er nå. Noen fremstiller det som om de fortsatt er i stallen. Men fortellingen om plassmangelen i herberget, forklarer at stallen var en nødløsning. Og så var det langt mellom Jerusalem og Betlehem. Den lille familien hadde sansynligvis fått et nytt sted å være nå. Andre fremstillinger sier at familien er i en fjellgrotte - etter mønster av de persiske skriftene. Men sannheten er at vi ikke vet hvor møtet mellom vismennene og Jesusbarnet fant sted, annet enn at det var i Betlehem.

Vismennene kom og knelte for barnet og oppfylte det som kong Salomo skrev i Salme 72 vers 11: «Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham.» Det står ikke noe i bibelfortellingen om at vismennene var tre. Bare at de kom med tre gaver som de gav barnet: Gull, røkelse og myrra. Gullet er et bilde på Guds majestet og herlighet. Røkelse ble brukt som et symbol på bønnen. Og myrra ble brukt til å salve en ny konge - men sammen med Aloe var det en salve som kunne brukas når nogen var døde.

Bibelfortellingen i dag handler om disse vise mennene, hvem de var, hvor de dro og møtet med jødenes konge. Opp gjennom historien, har kristne tatt denne historien til seg og blitt galde i den. Av og til har det kommet nye beskrivelser ved sider av fortellingen. Slik var det på 500-tallet etter Kristus. Da ble de vise mennene omtalt som konger. Det skjedde på bakgrunn av noen vers i det gamle testamentet. Kong Salomo sier nemlig i Sal 72, 10: «Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongene av Saba og Seba skal komme med sine gaver.» Og så har malerier beskrevet fortellingen. De vise menn kom ikke lenger bare fra «østen». Malerier fremstilte vismennene som representanter for den kjente verden og tre verdensdeler: Asia, Afrika og Europa. Dette har sin bakgrunn i en gammel tanken om Noas tre sønner som stamfedre for menneskeslekten etter syndefloden. Legender har til og med gitt vismennene navn; namlig Caspar, Melkior og Balthasar.

Vismennene står i alle fall som representanter for folkeslagene som følger Guds lys og finner hjem. Som det het i salmen: «Stjernen ledet vise menn / til den Herre Kristus hen». «Og om vi den følger gjerne», «kommer vi til Jesus Krist». Det er kanskje ikke like lett å se en ledestjerne «forran» oss. Ja, noen kan skryte av at de har et kall et oppdrag. Men de fleste må skue bakover på livet som har vært for om mulig å oppdage en rød tråd. De fleste kan se at livsveien har ført dem som om med en mening - som om man har blitt ledet gjennom valg og prøvelser og utfordringer. For min egen vil jeg gi mitt «ja» til at jeg har hatt en «ledestjerne», helt fra jeg kom til tro på Jesus og siden har jeg Jesus vært der for meg. Min sanne ledestjerne. Derfor begynte jeg på min teologiske utdannelse. Og derfor ble jeg prest. Først i Nesseby og Tana. Så i Vadsø. Så her i Bjerkreim. Det var neimen ikke slik jeg forestilte meg at livet skulle bli da jeg var ungdom.

I salmen synger vi: «Vi har óg en ledestjerne, og når vi den følger gjerne, kommer vi til Jesus Krist.» Hvilken eller hvilke ledestjerner følger du i ditt liv?

La oss be: Gud, du som satte stjernen på himmelen som et lysende tegn på at nå ble han født, han som er verdens frelser! Vi takker deg for det lyset du har tent for oss i Jesus Kristus. La hans ord skinne for oss som en ledestjerne og vise oss vei i livet. La hans Ånd lyse for oss så vi aldri skal gå i mørket, men ha livets lys. For i ham ser vi din herlighet som du har beredt for alle folkeslag. Han er verdens lys fra evighet og til evighet.

Bjerkreim sjakklubb

Hvem? Jeg?

En kort presentasjon av meg selv..

Lenker

En samling lenker jeg stadig er innom..